RODO a monitoring prywatny

W dobie cyfryzacji częstym zjawiskiem jest prywatny monitoring zainstalowany na prywatnych posesjach. Zazwyczaj robimy to dla bezpieczeństwa naszego, naszej rodziny czy w celu zabezpieczenia mienia. W myśl starego porzekadła: Wolność Tomku w swoim domku!, montaż kamer nie budziły zastrzeżeń, jednak z punktu widzenia prawa  i obowiązującego od pewnego czasu rozporządzenia dot. ochrony danych osobowych – RODO, mogą pojawić się pewne komplikacje.

Rejestratory na prywatnej posesji

RODO bardzo szczegółowo ustala zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez podmioty gospodarcze oraz organy administracyjne. W przypadku monitoringu w domu pojawia się pytanie, w jakim charakterze nagrania będą wykorzystywane przez instalującego.

W momencie, gdy obraz kamer obejmować będzie tylko zakres naszej posesji, a te zostały zainstalowane wyłącznie w celach prywatnych - nie mają zastosowania przepisy RODO. Dzieje się tak, gdy zapis wideo służy nam do kontrolowania bezpieczeństwa na posesji lub ochrony mienia np. przed kradzieżą czy wandalizmem.

Bezpieczeństwo prywatnej posesji a monitorowanie drogi 

Sytuacja komplikuje się, kiedy nasze kamery swoim zasięgiem obejmują obiekty publiczne lub prywatne, niebędące naszą własnością.

Nierzadko zdarza się, że kamery zainstalowane na prywatnych obiektach nagrywają obraz spoza posesji np. kawałek drogi publicznej. Powyższy sposób montażu nie jest niezgodny z prawem, ale generuje pewne konsekwencje dla instalującego. Właściciel monitoringu decydując się na skierowanie kamer również na obiekt publiczny, mimowolnie staje się administratorem danych osobowych osób pojawiających się na nagraniach.

W tej sytuacji również należy ustalić cel monitorowania określonego obszaru. Jeżeli zapis kamer jest dokonywany wyłącznie na użytek indywidualny i domowy, a cel administratora danych uzasadniony jako ważniejszy od prawa do prywatności osób znajdujących się na nagraniach np. zapewnienie bezpieczeństwa posesji i jej użytkowników – przepisy RODO nie mają zastosowania.

Ponadto właściciel rejestratorów zobowiązany jest do oznakowania terenu monitorowanego odpowiednimi tabliczkami oraz przechowywania nagrań przez możliwie najkrótszy czas.

Kamera obejmująca zasięgiem działkę sąsiada

Nieco więcej zamieszania pojawia się, gdy kamery swoim zasięgiem obejmują np. posesję sąsiada. Podobnie jak w przypadku nagrywania drogi publicznej, konieczność nagrywania sąsiadującej posesji musi być uzasadniona, ale ciężko uznać ją za nadrzędną w stosunku do prawa do prywatności sąsiada.  W takiej sytuacji najbezpieczniejszą drogą jest uzyskanie zgody osoby zainteresowanej na dokonywanie zapisu wizualnego danego zakresu jego posesji. W przeciwnym razie pozostaje nam odpowiednio wyregulować kąt zasięgu kamer tak, by nie „podglądać sąsiada”, jeśli sobie tego nie życzy.

RODO jest stosunkowo skomplikowanym rozporządzeniem dot. przetwarzania i przechowywania naszych danych. W głównej mierze określa sposób postępowania z tzw. danymi wrażliwymi przez organy  administracji publicznej i podmioty gospodarcze, a w przypadku monitoringu prywatnego wykorzystywanego na potrzeby indywidualne ma ono niewielkie zastosowanie.